ജീവിതം മുന്നോട്ട് ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട്

നിറം മങ്ങി ഞെട്ടറ്റ് കരിയില വീണപ്പോൾഇളം കാറ്റിൻ കുസൃതിയിൽ നിറഞ്ഞാടിയതളിരിലകളവരൊന്നിച്ചു ചൊല്ലിജീവിതം മുന്നോട്ട്, ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട്. തളിരില പാർക്കുന്ന മരമൊന്ന് വീണപ്പോൾകാട്ടിലെ കരുത്തരവർ, ധരണിയിൽ വേരൂന്നിവൃക്ഷസമൂഹങ്ങളുമൊന്നിച്ചു ചൊല്ലിജീവിതം മുന്നോട്ട്, ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട് കാടുകൾ മറഞ്ഞു, കെട്ടിടമുയർന്നുവെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വാളിന്റെ വായ്ത്തലതൊട്ടു തലോടി മനുജരും ചൊല്ലിജീവിതം മുന്നോട്ട്, ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട് മഴയുടെ കണികയ്ക്ക് പകരമന്നാകാശംമൃത്യവിൻ തീജ്ജ്വാല വർഷിച്ചയാദിനംഎരിയുന്ന മനുജനെ ചിരിയോടെ നോക്കി ധരിത്രിയും ചൊല്ലിജീവിതം മുന്നോട്ട്, ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട്.

കാമിനി

എന്‍ മിഴികളില്‍ നിറയുന്ന സൗഭാഗ്യയോഗത്തില്‍,സ്പര്‍ദ്ധകൊണ്ടുഴറുന്നു ബാക്കിയാമിന്ദ്രിയം.ലോകം കൊതിക്കുമാ കാഴ്ചയെന്മുന്നിലെ--ത്തിച്ച ദൈവമേ സ്മരിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍.പടവിലുറഞ്ഞയെന്‍ നഗ്നപാദങ്ങളും,ശൈത്യം മറന്നു തന്‍ തോഴനാം കണ്ണിനായ്.ഭൂവില്‍ ജനിച്ചയാ അപ്സരസൗന്ദര്യം,ഭൂലോകം മറന്നു, ജലകേളിയില്‍ മഗ്നയായ്.ആടിയുലയുമാ കേശഭാരത്തില്‍നിന്നാ--ടിത്തിമര്‍ത്തൊരു ബിന്ദുപോലെന്മനം.ലജ്ജവിട്ടുണരുന്നു വിടരുന്നു ഇതളുകള്‍,തകരുന്നു പൊടിയുന്നു ഹൃദയമാ കാന്തിയില്‍.ഗതിയെ മറന്നു നിന്‍ നയനസൂനങ്ങളില്‍,നിശ്ചലം നിലകൊണ്ടു പ്രാണനാം പവനനും.കഠിനമാം ശിലയോ, ജ്വലിക്കുന്ന തീയോ,നീറുന്ന ഭൂവോ, ഉരുകുമെന്‍ മനമോ,പുഷ്പ്പിക്കലെങ്കിലോ അധരങ്ങള്‍ നിന്നുടെ,അലിയും സകലതും, ആ മന്ദസ്മിതത്തില്‍.കൈക്കുമ്പിളില്‍ നിന്നുടെ ആസ്യമാശിച്ചു ഞാന്‍,നുകരാന്‍ കൊതിച്ചു നിന്‍ അധരമാം പുഷ്പത്തെ.ആ കൂന്തലിന്‍ വാസനയറിയാന്‍ കൊതിച്ചൊരെന്‍,നക്തയാം … Continue reading കാമിനി