ആശയവും കഥയും

ആശയം അതിശയം പറയാം നിസ്സംശയം
എങ്കിലുമരയുടെയരയാണ് കഥയുടെ
വിത്തോ മഹത്തരം, ഫലമോ സംപൂജ്യം.
വൃക്ഷമായ് വളർത്തുക, കനികൾ സുനിശ്ചിതം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s