യോഗ്യത

കഴുത്തിലെ തിളക്കമായിരുന്നവളുടെ യോഗ്യത.
ഗവണ്മെന്റിൻ തൊഴിലായിരുന്നവനുടെ യോഗ്യത.
കഴുത്തിലെ കയറിലൊടുങ്ങിയൊരു ജീവൻ.
ഗവണ്മെന്റിൻ അഴികളിൽ കുടുങ്ങിയപരനും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s