അഭ്യാസം

എത്തണം പത്തുവരെ നിർബന്ധം.
വേണ്ടതിലുമധികമാണടുത്ത രണ്ടെണ്ണം.
മുകളിലിനിയെന്തുമൊരാഡംബരം.
അറിവിനു കുടുക്കെറിയാനക്ഷരം മതി,
പെണ്ണിൻ കഴുത്തിൽ കുടുക്കിടാനത്രെയീ ബിരുദങ്ങളൊക്കെയും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s